Projekt E2MP

Zapraszamy do szkolenia online – zarządzanie międzynarodowymi projektami mobilności skierowane do pracowników młodzieżowych. Platforma E2MP (Europejskie Mobilności – Zarządzanie Projektem) została utworzona w ramch partnerstwa strategicznego – Erasmus + Partnerstwa Strategiczne, we współpracy pięciu organizacji europejskich: ADICE (Francja), CCW (Anglia), EFM (Polska), SophieDelebarre Conseil (Francja)
i CESIE (Włochy).
Szkolenie on-line zostało przygotowane dla organizacji i osób zarządzających projektami i pracującym z młodzieżą. Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników młodzieżowych niezbędnych umiejętności
w zarządzaniu projektami mobilności, a zwłaszcza wspieranie młodzieży, również tej mniejszych szans – przed, w trakcie i po zakończeniu projektu mobilności. Szkolenie zostało przygotowane przez doświadczonych pracowników organizacji europejskich, którzy posiadającymi wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu
i zarządzaniu projektami mobilności. Osoby te zdecydowały się podzielić z Wami swoimi doświadczeniami dobrymi praktykami w pracy z młodzieżą.

Dlaczego szkolenie zarządzanie projektami mobilności?

Liczne badania1pokazują, że większość osób zaangażowanych w doświadczenia mobilności, daje wartość dodatnią w postaci umiejętności: otwartości, tolerancji, pewności siebie itp. Udział w projektach daje młodzieży możliwość wejścia na ścieżkę kształcenia: osobistego, społecznego, międzykulturowego, edukacji rówieśniczej i codziennego zaangażowania oraz rozwoju zawodowych kompetencji dzięki zastosowaniu pozaformalnych metod nauczania. Ponadto udział w działaniach zwiększa szanse uczestnika na znalezienie pracy.
Erasmus Impact Study (2014) jest publikacją, w której po raz pierwszy mierzono wpływ programu Erasmus (2007-2014) na zwiększenie umiejętności zatrudnienia, pokazując, iż młodzi ludzie, którzy odbyli studia lub szkolenia za granicą, zwiększyli swoje szanse na rynku pracy oraz umiejętności zawodowe:

  1. Ryzyko długotrwałego bezrobocia zostało zmniejszone o połowę;
  2. Jednemu na trzech stażystów, zostało zaoferowane miejsce pracy w przyjmującej firmie po zakończonym stażu;
  3. Dzięki rozwinięciu postaw przedsiębiorczych, większość ze stażystów nadal mieszka i pracuje w środowisku międzynarodowym.

Kluczem do osiągnięcia udanej mobilności, jest odpowiednie podejście do uczestników działań. Młodzi ludzie podczas całego doświadczenia, zapoznają się z nowym środowiskiem, ludźmi, tradycją, zwyczajami oraz różnymi punktami widzenia danych kwestii. Uczestnicy w procesie uczenia się mogą zagubić swoją tożsamość, definiując przy tym zależność wpływu ich procesu kulturowego doświadczenia. Proces uczenia trwa przez cały okres projektu, a proces świadomości zdobytych osiągnięć zaczyna się znacznie później.
Przedstawione wyżej powody, są wyznacznikami, dla których mobilność w dzisiejszych czasach stała się jedną z najskuteczniejszych metod, wykorzystywanych w edukacji pozaformalnych w procesie kształcenia młodych Europejczyków, mającej na celu ich rozwój osobisty i zawodowy. Mobilności są teraz dostępne dla osób w każdym wieku, wywodzących się z różnych środowisk (np. dzieci, studenci, osoby pracujące z młodzieżą, menedżerów, nauczycieli, osób bez kwalifikacji i bez znajomości języka, przedsiębiorców, itp). Główne projekty mobilności europejskiej są zawarte w Programie Erasmus +, 14,7 milionów euro zostało przewidziane przez Komisję Europejską na realizację projektów w zakresie Kształcenia, Szkoleń, Młodzieży
i Sportu. Program Erasmus + obejmuje trzy kluczowe akcje:
KA1: Mobilność edukacyjna
KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Wsparcie w reformowaniu polityki
Według Komisji Europejskiej, europejskie programy mobilności powinny zachęcać młodych obywateli do wzięcia aktywnego udziału w życiu społecznym w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oferując przynajmniej raz w życiu doświadczanie rozwoju osobistego.2
Uzyskanie dofinansowania jest obecnie możliwe dla każdego, kto spełnia kryteria narzucone przez program Erasmus +. Otrzymanie dofinasowania mobilności nie wystarczy jednak do osiągnięcia sukcesu w realizacji projektu mobilności. Stworzenie dobrego projektu wymaga czasu poświęconego na badania i przygotowania mobilności. Kluczowa rola w tym zadaniu jest odgrywana nie tylko przez bezpośrednich beneficjentów projektu, ale również przez osoby zarządzające i wspierające mobilność, które podążają ścieżką projektu od jego powstania do przygotowania raportu końcowego z działań.

Jak jest zorganizowana platforma internetowa ?

Celem tego szkolenia online jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu mobilnością projektu od momentu przygotowania do powrotu uczestnika z działania. Platforma oferuje Tobie narzędzia pedagogiczne, rady i wskazówki, które powinny Ci pomóc w przygotowaniu własnych narzędzi i metod stosowanych w mobilnościach.

Jest sześć modułów, które muszą być ukończone przez Ciebie, abyś otrzymał certyfikat:

  1. Promowanie projektów mobilności oraz szukanie/tworzenie dobrych partnerstw .
  2. Znalezienie odpowiedniego projektu dla uczestnika ,
  3. Przygotowanie udanego doświadczenia mobilności.
  4. Wdrażanie projektu wolontariusza.
  5. Ocena i wykorzystanie rezultatów projektu po zakończeniu mobilności,
  6. Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów.

W każdym module zamieszczone są dodatkowe informacje, dotyczące pracy z młodzieżą mniejszych szans. Sekcje te, są opcjonalne, ale jeśli się z nimi zapoznasz , dostaniesz dodatkowy certyfikat po ukończeniu szkolenia.
Szkolnie oparte jest na zbiorze informacji i praktyk stosowanych przez organizacje partnerskie, uczestniczące w projekcie przygotowania platformy, jak i również są wspierane przez dodatkowe informacje, dostarczone przez Narodowe Agencje Programu ,,Erasmus+’’ oraz materiały pomocnicze, zamieszczone na różnych stronach Komisji Europejskiej. Pozostałe narzędzia takie jak: filmy, schematy, wykresy, tabele, zostały załączone w celu lepszego zrozumienia procesu zarządzania projektami w ramach Programu ,,Erasmus+’’.
Czym jest Erasmus+

Co otrzymam na końcu szkolenia?

Po ukończeniu szkolenia, zostaniesz poproszony o sprawdzenie swojej wiedzy w celu uzyskania oceny swojego procesu uczenia się w przygotowaniu własnych narzędzi pedagogicznych. Otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje uczestnictwo w szkoleniu oraz Twoje umiejętności w zarządzaniu międzynarodowymi projektami mobilności. anage well international mobility projects.

1 European Commission, Erasmus impact study: effects of mobility on the skills and employability of the students and the internationalisation of higher education Institution, 2014

2 Youth Programme, Action 2 – European Voluntary Service, EVS Volunteer Training, Guidelines and Minimum Quality Standards, Nov. 2014, p.2