EFM

Europejskie Forum Młodzieży (EFM) jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1995 r. na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W krąg naszej działalności angażujemy zarówno młodzież bardzo aktywną, jak i osoby mniej przedsiębiorcze, mieszkające w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich, mające utrudnione warunki do realizacji swoich celów, ambicji i planów.

Działalność Europejskiego Forum Młodzieży skupia się na Wolontariacie Europejskim, wymianach młodzieży, organizowaniu konferencji, szkoleń i seminariów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Od ponad 10 lat Europejskie Forum Młodzieży jest akredytowaną organizacją przez Polską Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” do wysyłania, goszczenia i koordynowania projektów w ramach Wolontariatu Europejskiego. Od początku swojej działalności Europejskie Forum Młodzieży prowadzi działania w zakresie edukacji pozaformalnej. Obecnie organizuje bezpłatne konwersacje językowe, wydaje dwujęzyczną gazetkę „EFM News” dla młodzieży, a także prowadzimy Punkt Informacji Młodzieżowej (PIM).

Pracownicy EFM zaangażowani są w pozaformalną edukację młodzieży, a także współpracę z organizacjami z różnych krajów z zakresu szkoleń dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, Wolontariatu Europejskiego, seminariów, konferencji, wymian młodzieży i praktycznych doświadczeń edukacyjnych (Job Shadowing) dla osób pracujących z młodzieżą.
Europejskie Forum Młodzieży współpracuje zarówno z organizacjami z zagranicy, jak i z polskimi organizacjami pozarządowymi (np. należy do sieci „Pasmo NGO”) oraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi, instytucjami publicznymi, Powiatowym Urzędem Pracy i samorządem lokalnym.

Ponadto przedmiotem działalności EFM jest:

  • organizowanie cyklicznych szkoleń dla młodzieży;
  • wsparcie nieformalnej edukacji młodzieży i osób dorosłych;
  • organizowanie spotkań młodzieży z wybitnymi osobowościami świata nauki, kultury i polityki;
  • organizowanie zjazdu szkolnych klubów europejskich;
  •  organizowanie festynów dla społeczności lokalnej;
  • organizowanie tematycznych konkursów wiedzy dla dzieci i młodzieży szkolnej.