ADICE

Adice jest organizacją typu non-profit, utworzoną w roku1999. Personel Adice to 9 pracowników i kilku wolontariuszy. Głównym celem organizacji jest aktywna walka z dyskryminacją oraz ułatwienie integracji społecznej młodzieży z mniejszymi szansami: migrantów, osób poszukujących pracy oraz tych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Czyni się to poprzez wspieranie ich uczestnictwa w krajowych, europejskich i międzynarodowych programach szkoleniowych i mobilności. Praca ADICE polega na tym, by ludzi znajdujących się w takich sytuacjach aktywnie zaangażować w działania, które przyniosą pozytywne zmiany w ich przyszłym życiu zawodowym i osobistym. Celem ADICE jest towarzyszenie młodzieży w znalezieniu i tworzeniu przyszłego projektu, który pozwoli jej zdobyć nowe doświadczenia, zwiększając dostęp młodych ludzi do zatrudnienia oraz zachęcanie ich do uczestnictwa w procesie demokratycznego podejmowania decyzji.

Adice pracuje nad strategiami lokalnego rozwoju i metod, które będą wspierać młodych ludzi borykających się z trudnościami społecznymi i zawodowymi (np. osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie) poprzez cały ich proces mobilności. W związku z tym, Adice promuje mobilność na szczeblu lokalnym i krajowym, w różnych instytucjach, działających na rzecz młodzieży, osób starszych, migrantów i / lub polityki osób bezrobotnych, w szczególności młodzieży mniejszych szans.
Adice popiera mobilność i międzynarodowe projekty twórcze, które opierają się na prawdziwych oczekiwaniach i potrzebach młodzież.

Projekty inicjujące mobilność, zaangażowanie (wolontariat za granicą) lub zawodową mobilność są tworzone po to, aby bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do aktywnego powrotu ich uczestników do pracy.